Sendai (14)


      Aki Tamotsu no Shiri                    Aoba                          Ichiban-cho                       Izumigatake
   
                 Jozenji                        Kamo Izumi-ku                  Kawa Taira        Koriyama Junior High School
   
           Sendai Bio Weather                      Sendai                       Shigeru Garden                    Yagiyama
   
                                                        Honkokuji                         Honkokuji
 

Tags: 仙台市 , Sendai , Tohoku Region , Capital Miyagi Prefecture , Aki Tamotsu no Shiri , Aoba , Ichiban-cho , Izumigatake , Jozenji , Kamo Izumi-ku , Kawa Taira , Koriyama Junior High School , Sendai Bio Weather , Sendai , Shigeru Garden , Yagiyama , Honkokuji , Japan , Cam , Cams , Live , Camera , Watch